Корнинська сільська рада

Рівненська область, Рівненський район

Положення про службу у справах дітей Корнинської сільської ради

 

Рішенням Корнинської сільської ради від 06.04.2021 № 265 створено службу у справах дітей Корнинської сільської ради та затверджено Положення про службу.

І. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі - Служба) є виконавчим органом Корнинської сільської ради, утворюється рішенням сесії сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

 

1.2. Служба є підзвітною та підконтрольною сільській раді, підпорядкованою її виконавчому комітету, сільському голові, а також підзвітна та підконтрольна службі у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

 

1.3. Служба є юридичною особою публічного права, утримується за рахунок місцевого бюджету Корнинської сільської ради без самостійного балансу та відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби України, має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

 

1.4. Повне найменування юридичної особи: служба у справах дітей Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

 

1.5. Скорочене найменування юридичної особи: служба у справах дітей Корнинської сільської ради.

1.6. Юридична адреса служби у справах дітей Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області: 35304, Рівненська область, Рівненський район, с. Корнин, вул. Центральна, 41 б.

 

1.7. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями сільської ради, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, рішеннями сесії та виконкому, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами

 

1.8. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає Корнинська сільська рада в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

ІІ. Основні завдання та функції служби у справах дітей

 

2.1. Основними завданнями служби є:

 

1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів  щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

 

4) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 

5) ведення державної статистики дітей;

 

6) облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які переїхали з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

 

7) ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

 

8) облік нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

9) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

 

10) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

 

11) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

 

12) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

 

1) надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичної, методичної допомоги, консультація з питань соціального захисту дітей,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

2) надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки та піклування, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

3) забезпечення у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

 

4) виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема, знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

 

5) забезпечення ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

 

6) забезпечення реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

 

7) забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування;

 

8) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

 

9) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

 

10) організація і проведення разом з іншими органами місцевого самоврядування та уповноваженими підрозділами органів  Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення  причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

11) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна дітей, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, які його не мають;

 

12) підготовка актів обстежень умов проживання дітей та опис їх майна, а також актів обстежень житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників;

 

13) проведення перевірки умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

 

14) участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

 

15) підготовка рішень органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини;

 

16) участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участю неповнолітніх обвинувачених;

 

17) ) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

 

18) перевірка за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилося 18 років, на підприємствах, установах або організаціях усіх форм власності та надання письмового дозволу щодо звільнення;

 

19) розроблення та здійснення заходів щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

 

20) проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

 

21) представлення інтересів дітей у судах;

 

22) підготовка в установленому порядку статистичної звітності;

 

23) проведення інформаційно-розяснювальної роботи з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

 

24) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї  завдань, відповідно до законодавства.

     

ІІІ. Права служби

 

3. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

 

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

 

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

 

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

 

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 

7) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

 

8) запрошувати для бесіди батьків, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення  правопорушень, і вживати  заходів до усунення таких причин;

 

9) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

 

10) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

 

11) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Корнинської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;

 

12) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

 

IV. Взаємодія з іншими органами влади

 

4. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє із іншими виконавчими органами Корнинської сільської ради, службами у справах дітей обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та іншими суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоді, закладами усіх форм власності, громадськими, організаціями.

 

V. Структура служби у справах дітей

 

5.1. Структура Служби та штатна чисельність працівників затверджуються рішенням сільської ради. Штатна чисельність працівників служби у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник Служби не більше ніж на одну тисячу дітей, які проживають на території сільської ради.

 

5.2. Призначення на посади працівників Служби здійснюється відповідно до норм чинного законодавства на підставі розпорядження сільського голови.

 

5.3. Посадові обов'язки працівників Служби визначаються посадовими інструкціями, затвердженими сільським головою.

 

5.4. Положення про службу у справах дітей затверджується рішенням сесії сільської ради.

 

5.5. Службу очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняється з посади сільським головою згідно із чинним законодавством.

 

5.6. Призначення на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Служби, які є посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється сільським головою.

 

 

5.7. Начальник Служби у справах дітей:

 

1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Службі;

 

2) подає на затвердження сільській раді Положення про службу у справах дітей Корнинської сільської ради, внесення змін до Положення про Службу;

 

3) розробляє посадові інструкції працівників Служби, розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Корнинської сільської ради;

 

5) аналізує показники роботи Служби, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи Служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;

 

6) звітує перед Корнинської сільською радою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

 

7) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

 

9) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

 

10) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

11) подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників Служби, заохочення та накладання стягнень;

 

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

VI. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснюється Корнинською сільською радою.

 

6.2. Фінансове обслуговування Служби здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Корнинської сільської ради.

 

VII. Заключні положення

 

7.1. Зміни та доповнення до Положення затверджуються рішенням Корнинської сільської ради та оформляються шляхом викладення його в новій редакції.

 

7.2. Викладене у новій редакції Положення підлягає державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь