Корнинська сільська рада
Рівненський район Рівненська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент

Затвертжено рішенням сесії Корнинської сільської ради №8 від 16.11.2020р

 

РЕГЛАМЕНТ

Виконавчого комітету Корнинської сільської ради

1. Загальні положення

1.1.Порядок діяльності виконавчого комітету Корнинської сільської ради (надалі – виконавчий комітет ради) визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.2.Регламент регулює планування роботи виконавчого комітету ради, порядок підготовки і внесення питань на його засідання, процедуру прийняття рішень і контролю за їх виконанням.

1.3.Виконавчий комітет ради є виконавчим органом ради – їй підпорядкованим та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.4.Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.5.Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови. Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням сільської ради.

1.6.Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступників сільського голови, секретаря виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів та інших осіб.

1.7.Засідання виконавчого комітету відбувається в приміщенні ради один раз на місяць (у крайній четвер місяця). За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.8.Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.9.Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова, який скликає засідання виконавчого комітету ради; організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету ради і головує на його засіданнях; координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради; підписує рішення виконавчого комітету ради, забезпечує їх виконання; представляє виконавчий комітет ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

1.10. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює заступник голови з питань виконавчого органу, згідно з розподілом обов’язків, а також виконує інші обов’язки, покладені на нього сільським головою або виконавчим комітетом ради.

1.11.Секретар виконавчого комітету підписує додатки до рішень; забезпечує доведення рішень виконавчого комітету ради до виконавців; контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету ради; виконує інші обов’язки, покладені на нього сільським головою або виконавчим комітетом ради.

1.12.Проекти актів та акти виконавчих органів Корнинської сільської ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разі відсутності офіційного сайту ради (його технічної несправності), проекти актів та акти виконкому та інших виконавчих органів ради розміщуються шляхом оприлюднення їх на дошці оголошень Корнинської сільської ради у строки, визначені законодавством.

2. Повноваження виконавчого комітету

2.1.Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2.2.Виконавчий комітет ради:  попередньо розглядає проекти місцевих програм соціальноекономічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;  координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Корнинської сільської об’єднаної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;  має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

2.3.Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських ради.

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Практична діяльність виконавчого комітету ради організовується виходячи із затверджених планів роботи, програм економічного, соціального і культурного розвитку території на рік.

3.2.Основою для складання планів роботи є законодавчі акти, рішення ради, визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови.

3.3.План роботи виконавчого комітету ради складається на календарний рік.

3.4. Проект плану роботи заздалегідь розглядаються головою громади, секретарем ради його заступниками та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень, погоджений головою, вноситься на розгляд виконавчого комітету ради.

3.5.Контроль за виконанням плану роботи здійснює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого органу, згідно з розподілом обов’язків.

3.6.Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого органу відповідно до розподілу обов’язків готує проекти рішення виконкому про план роботи на відповідний період.

3.7. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із об’єктивних причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, особа, якій доручено підготовка проекту рішення, не пізніше, ніж у двотижневий термін, інформує про це заступника голови(відповідно до розподілу обов'язків).

3.8. Контроль за виконанням з питань діяльності виконавчого комітету планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків).

3.9. Звітування.

3.9.1. Голова громади, періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місцем припинення повноважень Ради. Голова громади від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище.

3.9.2. На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради голова громади звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.

3.9.3. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

4. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету

4.1.Засідання виконавчого комітету ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання.

4.2.Робота виконавчого комітету ради та діловодство ведуться державною мовою.

4.3.Підготовка проектів рішень.

4.3.1.Цільова спрямованість проектів рішень виконавчого комітету визначається перспективними, поточними планами роботи виконкому, рішеннями ради, органів виконавчої влади, дорученнями голови громади, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

4.3.2.Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формує заступник сільського голови (відповідно до розподілу обов'язків). Проект порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за два дні до засідання.

4.3.3.В порядок денний включаються:  один-два основні питання з річного плану роботи виконавчого комітету;  питання, які потребують розгляду виконавчим комітетом ради і прийняття щодо них рішень.

4.3.4.Явку запрошених на засідання виконавчого комітету ради забезпечують особи, які готують питання. Список запрошених додається до протоколу засідання виконавчого комітету.

4.3.5.Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету мають бути своєчасно подані заступнику сільського голови (відповідно до розподілу обов'язків):  завізовані розробниками проекти рішення;  електронний варіант проекту рішення;  пояснювальну записку з обговорюваного питання, яка містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації документа.

4.3.6.У разі відсутності візи до проекту рішення виконавчого комітету відповідний проект рішення не підлягає розгляду.

4.3.7.Відповідальність за зміст текстів проектів рішень виконавчого комітету, несуть особи, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.

4.3.8.Проект рішення виконавчого комітету повинен містити:  посилання на норми чинного законодавства України;  обґрунтування необхідності його прийняття, реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих рішень, виконання доручень, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо;  джерела фінансування запропонованих заходів;  коментар (за потреби);  план організаційних заходів щодо виконання документа (за потреби);  кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід виконання;  інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;  прізвище та телефон виконавця;  всі необхідні візи– погодження.

4.3.9.Проєкти рішень мають містити вичерпну оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень.

4.3.10. До проекту рішення додаються: передбаченні текстом додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік установ, яким необхідно надіслати прийняте рішення.

4.4. Порядок проведення засідання виконавчого комітету

4.4.1. Засідання виконавчого комітету ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Якщо відкриття неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету ради, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить засідання на інший день.

4.4.2.Головує на засіданні виконавчого комітету ради сільський голова, а в разі його відсутності – секретар ради.

4.4.3.Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

4.4.4.У засіданні виконавчого комітету ради можуть брати участь керівники структурних підрозділів ради, установ, причетні до підготовки питань, що розглядаються.

4.4.5.На засіданні мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

4.4.6.Засідання виконавчого комітету ради є відкритими і гласними. У разі необхідності виконавчий комітет може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

4.5. Проведення засідання виконкому

4.5.1.Головуючий на засіданні виконкому:  веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;  надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;  вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;  вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);  оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;  забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.

4.5.2.На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

4.5.3.Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.

4.5.4.Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

4.5.5.Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проекту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.

4.5.6. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому.

4.5.7. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.

4.5.8. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням: - представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконкому проект рішення в порядку місцевої ініціативи; - особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.

4.5.9. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проект рішення.

4.5.10.На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів: - для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин; - для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин; - для оголошення запитань – до 1 хвилини; - для відповіді на запитання – до 2 хвилин; - для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

4.5.11. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету ради продовжити йому час для виступу.

4.5.12. Учасники засідання та особи, запрошені на засідання з окремих питань, з дозволу головуючого після виступів членів виконавчого комітету можуть виступати в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати довідки стосовно обговорюваних питань. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

4.5.13. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для розгляду їх при доопрацюванні проекту рішення.

4.5.14. Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету ради з окремих питань, після закінчення обговорення цих питань, у подальшій роботі виконавчого комітету участі не беруть і перед голосуванням залишають зал засідань.

4.5.15. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

4.5.16. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету ради.

4.5.17. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

4.5.18. Рішення приймається відкритим, відкритим поіменним або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету ради.

4.5.19. Рішення про проведення відкритого поіменного або таємного голосування приймається за пропозицією сільського голови або не менше, як третини членів виконавчого комітету ради, присутніх на засіданні.

4.5.20. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

4.5.21. Засідання виконавчого комітету ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні не пізніше, як через 10 днів після засідання. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, підпис головуючого на засіданні.

4.5.22. Під час засідань виконавчого комітету не допускаються прояви неетичної поведінки та будь-які порушення цього Регламенту. Рішенням виконавчого комітету може бути вирішене питання щодо неможливості подальшої участі у засіданні виконавчого комітету осіб, які допустили прояви неетичної поведінки та порушення цього Регламенту.

4.5.23. Ознайомлення з протоколом засідання виконавчого комітету, одержання копій рішень, витягів з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою заявою на ім’я сільського голови та з його погодження.

5. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень

5.1.Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання виконкому сільський голова (у визначених випадках секретар ради) підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка виконкому.

5.2.Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.

5.3.Контроль:

5.3.1. Виконавчий комітет ради здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, протокольних доручень. 5.3.2. Контроль за виконанням рішень, протокольних доручень здійснює сільський голова, секретар ради, уповноважені на це члени виконавчого комітету.

5.3.3.Відповідальність за виконання рішень, протокольних доручень несуть особи, вказані в цих документах. 5.3.4.Підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет ради про хід виконання документів у встановлені терміни.

5.3.5.Інформації про хід виконання документів виконавчого комітету ради скеровуються керуючому справами виконавчого комітету.

5.3.6.Термін виконання документа може бути продовжений сільським головою.

5.3.7.Документ вважається виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені у ньому питання.

5.3.8. Документи з усіма матеріалами зберігаються у заступника сільського голови.

6.Висвітлення діяльності Виконкому

6.1.Діяльність виконавчого комітету є відкритою.

6.2.Висвітлення діяльності здійснюється шляхом оприлюднення прийнятих рішень виконавчого комітету на офіційному сайті або інформаційному стенді Корнинської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь