Корнинська сільська рада
Рівненський район Рівненська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ архітектури, будівництва, інвестицій, комунальної власності та земельних відносин

До рішення сесії Корнинської сільської ради № 1116 від 22.02.2022року        

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ архітектури, будівництва, інвестицій, комунальної власності та земельних відносин Корнинської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ архітектури, будівництва, інвестицій, комунальної власності та земельних відносин Корнинської сільської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Корнинської сільської ради. Відділ утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради, голові сільської ради. З питань здійснення делегованих повноважень відділ підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Земельним та іншими кодексами України, рішеннями сільської ради та її виконкому, розпорядженнями сільського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується сільською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією сільської ради.

1.4. Реорганізація,  ліквідація відділу проводиться за рішенням сільської ради.

2. Завдання та повноваження відділу

2.1. Завданнями відділу є:

- реалізація державної політики у галузі архітектури, будівництва, комунальної власності та земельних відносин;

- реалізація державної інвестиційної політики, залучення інвестицій для реалізації повноважень Корнинської сільської ради;

 - реалізація повноважень Корнинської сільської ради у галузі земельних відносин, архітектури, інвестиційної діяльності та комунальної власності відповідно до чинного законодавства України;

- управління, в межах повноважень, земельними ресурсами та об’єктами комунальної власності.

2.2. Повноваження відділу:

- виконання доручень сільського голови;

- участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів, інших нормативно-правових документів.

- розгляд, у межах компетенції відділу, звернень, заяв громадян та забезпечення вжиття відповідних заходів;

- здійснення аналітичного обліку використання земельних ресурсів сільської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки;

- участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони земель населених пунктів громади;

- участь у розробленні та виконанні цільових програм в галузі земельних відносин;

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

- реалізація політики сільської ради у сфері земельного законодавства на території сільської ради, в межах визначених цим Положенням;

- перевірка документації із землеустрою на відповідність законодавству;

- розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень сільською радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень сільською радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд сільської ради;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень сільською радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

- організація проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень сільською радою по встановленню розмірів орендної плати;

- підготовка проектів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди землі;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень сільською радою;

- підготовка необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень сільською радою про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

- підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

- здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі;

- вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень сільською радою про припинення права користування земельними ділянками;

-  участь в роботі комісій сільської ради при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- участь у роботі комісій сільської ради, що стосуються земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій на території Корнинської сільської ради;

 - взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених завдань;

- взаємодія з іншими виконавчими органами, постійними комісіями Корнинської  сільської ради, підприємствами, установами, організаціями та обєднаннями громадян з питань архітектури, будівництва, комунальної власності, інвестиційної політики та земельних відносин;

- надання пропозицій планування землекористування на території громади;

- здійснення аналізу стану містобудування на території населених пунктів громади, організація розробки та подання на затвердження генеральних планів, планів зонування, детальних планів території, іншої містобудівної документації;

- забезпечує функціонування архіву містобудівної документації, геодезичних документів, топозйомок, виконавчих топозйомок тощо;

- здійснення контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території громади;

- надання пропозицій на розгляд ради щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- бере участь у реалізації політики сільської ради у сфері містобудування та архітектури, подає до сільської ради пропозиції з цих питань;

- забезпечує у встановленому порядку інформування населення про плани розвитку населених пунктів;

- забезпечення реалізації державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних програм і проектів;

- реалізація заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату громади;

- надання рекомендацій потенційним інвесторам щодо спрямування інвестицій в основний капітал, соціальну сферу, мале і середнє підприємництво;

- участь в управлінні майном комунальної власності територіальної громади;

- участь в процесі приватизації та відчуження майна комунальної власності територіальної громади, на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування;

- надання пропозицій з питань розміщення на території громади нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до комунальної власності;

- вирішення інших питань у галузі архітектури, будівництва, комунальної власності, інвестиційної політики та земельних відносин відповідно до законодавства.

3. Права відділу

3.1. Правами відділу є:

- одержувати від структурних підрозділів апарату та виконавчого комітету сільської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів, при розгляді питань в галузі земельних відносин, архітектури, будівництва, інвестиційної діяльності та управління комунальною власністю, а також матеріали документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

- брати участь у розробленні програм, актів, інших нормативно-правових документів, що входять до компетенції відділу;

- за дорученням керівництва сільської ради представляти інтереси сільської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до компетенції відділу;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій сільської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в сільській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;

- наявність належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

- скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

3.2. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

4.Структура та організація діяльності відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- планує роботу відділу;

 - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету сільської ради, сесіях сільської ради питань, що належать до компетенції відділу;

- вносить пропозиції сільському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

 

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції сільському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами сільської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на спеціаліста І категорії.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою.

4.6. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу згідно з розподілом обов’язків.

4.7. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету. Загальна чисельність відділу затверджується сільською радою, штатний розпис та кошторис затверджуються сільським головою.

4.8. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь